KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI (DISCLAIMER)

Toto jsou internetové stránky (dále jen „Stránky“) společnosti EKO VELARI s.r.o, IČ: 27579964, se sídlem Velflíkova 1428/4 Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“). Vstupem na Stránky souhlasí uživatel s veškerými podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení o odpovědnosti (dále jen „Prohlášení“) a Podmínkami užívání, které jsou dostupné pod samostatným odkazem na Stránkách.

1. ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE

1.1 Správnost, přesnost a úplnost informací. Provozovatel neodpovídá za správnost, přesnost, spolehlivost a aktuálnost informací uvedených na Stránkách a nenese rovněž žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací třetími osobami. Provozovatel rovněž není odpovědný za chyby nebo opomenutí, které se vyskytují na těchto Stránkách a vyhrazuje si právo kdykoliv provést změnu informací na Stránkách, zejména prostřednictvím aktualizace Stránek, aniž by mu z toho mohl vzniknout jakýkoliv závazek.

1.2 Škoda související s radou nebo informací. Žádná rada nebo informace, která bude uvedena na Stránkách, nemůže být považována za doporučení Provozovatele a Provozovatel neodpovídá za jakékoliv následky chování nebo postupu v souladu s takovou radou nebo informací.

1.3 Informace týkající se zboží nebo služby. Týká-li se informace uvedená na Stránkách zboží nebo služby, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za její dostupnost, kvalitu, pověst, účinky, následky jí způsobné ani za jakoukoliv jinou charakteristiku nebo dopad takové služby nebo zboží a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

1.4 Upozornění na vadu informace. Zjistí-li uživatel, že jakákoliv informace uvedená na Stránkách je nepravdivá, neúplná, nepřesná nebo zavádějící, je kdykoliv oprávněn upozornit na to Provozovatele, a pokud některou z uvedených vad informace vyvolal, je k tomuto upozornění bezodkladně povinen.

1.5 Rozlišování pohlaví v textu. Formulace všech výrazů týkající se osob se vztahují na obě pohlaví bez ohledu na rod konkrétního výrazu použitého ve formulaci. Tento způsob označení slouží výhradně snazší čitelnosti a v žádném případě nemá diskriminující význam ani podtext.

2 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

2.1 Vyloučení odpovědnosti. Provozovatel neodpovídá za škodu ani jinou újmu (dohromady dále jen „Újma“) způsobenou uživateli Stránek nebo třetí straně v souvislosti s přístupem na Stránky včetně stahování nebo kopírování materiálů ze Stránek a jiného obdobného postupu. Provozovatel podle předcházející věty zejména neodpovídá za jakoukoliv Újmu na software, datech, nebo hardware.

2.2 Vymezení zboží a služeb Provozovatele. Jakékoliv služby nebo zboží nabízené přímo Provozovatelem jsou touto informací řádně označeny; má-li o tom uživatel jakoukoliv pochybnost je před jakýmkoliv postupem směřujícím k nabytí práva ke zboží nebo službě povinen požádat Provozovatele o písemné sdělení, zda je zboží nebo služba nabízena přímo Provozovatelem.

2.3 Režim zboží a služeb Provozovatele. Zboží nebo služby nabízené nebo poskytované Provozovatelem se řídí smluvními ustanoveními uvedenými ve smluvních dokumentech, které se na tyto zboží nebo služby výslovně vztahují.

2.4 Funkčnost a dostupnost. Neustálá dostupnost Stránek nemůže být zaručena. Provozovatel není povinen umožnit přístup na Stránky nebo jejich části, neodpovídá za jakoukoliv dostupnost Stránek ani jakýchkoliv informací nebo aplikací na nich umístěných.

3 OBSAH VYTVOŘENÝ NEBO POZMĚNĚNÝ TŘETÍMI STRANAMI

3.1 Vyloučení odpovědnosti. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv aktivitu jiných uživatelů Stránek nebo jakékoliv třetí strany ani za tu část obsahu Stránek, která byla těmito osobami vytvořena nebo pozměněna, zejména potom za diskuzní příspěvky, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím internetových stránek třetích stran.

3.2 Vyloučení odpovědnosti za transakce. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv transakce mezi uživateli Stránek ani mezi jinými subjekty, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek a záruk

3.3 Neexistence povinnosti dohledu. Provozovatel není v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění (dále jen “zákon o některých službách informační společnosti”) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

3.4 Odpovědnost za obsah nahraný uživatelem. Provozovatel odpovídá v souladu s ustanovením § 5 zákona o některých službách informační společnosti za obsah informací nahraných uživatelem na Stránky pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

3.5 Nabídky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za žádných okolností za obsah nabídky zboží nebo služeb jiných uživatelů nebo jiných třetích stran nabízených na Stránkách, za tyto služby nebo zboží jakož ani za plnění s těmito službami a zbožím souvisejícími, zejména potom neodpovídá za to, že
· služby nebo zboží budou vyhovovat požadavkům uživatele;
· užívání služeb nebo zboží bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
· informace získané při používání služeb nebo produktů budou přesné a spolehlivé;
· plnění z odpovědnosti za vady jakékoliv služby nebo zboží bude poskytnuto, a že se tak stane řádně a včas.

3.6 Výhrada názoru Provozovatele. Jakékoliv informace, dokumenty, obsah aplikací a jiné obsahové součásti Stránek nevyjadřují názor Provozovatele, pokud tuto skutečnost Provozovatel výslovně neuvede; stejně tak Provozovatel nic z uvedeného nepodporuje, pokud to výslovně neuvede. Skutečnost, že určitá část obsahu Stránek byla odstraněna, nevyjadřuje souhlas, zaštítění nebo podporu tohoto podporu.

3.7 Monitoring obsahu Stránek. Provozovatel je oprávněn jakýkoliv obsah Stránek monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jeho zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah podle svého uvážení, aniž by z toho uživateli nebo jakékoliv třetí osobě mohlo vzniknout jakékoliv právo; písemná smlouva mezi uživatelem a Provozovatelem může stanovit jinak.

4 FUNKČNÍ ATRIBUTY, ANALYTIKA STRÁNEK A ODKAZY

4.1 Cookies. Stránky používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do uživatelova počítače nebo mobilního zařízení. Stránky mohou tyto soubory číst, zapisovat. Nepřejete-li si uživatel cookies stahovat nebo chce-li, aby jej prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, je na něm, aby odpovídajícím způsobem nastavil svůj prohlížeč. Zablokování stahování všech cookies může vést k ochromení některých funkcí Stránek.

4.2 Analytické nástroje. Stránka může využívat internetové a jiné analytické nástroje (např. službu „Google analytics“). Informace použití Stránky (včetně IP adresy), mohou být přeneseny a uloženy na severech společností, které tyto analytické nástroje poskytují. Analytické nástroje mohou tyto informace použít k vyhodnocení používání Stránky uživatelem. Tyto informace mohou být rovněž předány třetím osobám, jestliže to předepisuje zákon nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z příkazu poskytovatele analytického nástroje. Použitím této Stránky proto uživatel vyslovuje svůj souhlas se zpracováním svých údajů prostřednictvím analytických nástrojů k obchodním účelům Provozovatele.

4.3 Odkazy. V případě odkazování na další internetové stránky, online nabídky atd. nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za obsah, funkčnost ani dostupnost odkazovaných internetových stránek, materiálů apod. To platí také u všech ostatních přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové nabídky.

5 FINANČNÍ A NEPENĚŽITÁ PLNĚNÍ VE PROSPĚCH PROVOZOVATELE

5.1 Plnění poskytnuté třetí osobou. Poskytne-li jakákoliv třetí osoba Provozovateli prostřednictvím Stránek nebo v souvislosti se Stránkami jakékoliv plnění, aniž by srozumitelně a určitě vymezila právní důvod tohoto plnění, platí, že se jedná o dar Provozovateli, neprokáže-li poskytovatel plnění bez zbytečného odkladu, že se nejedná o dar a plnění bylo poskytnuto z jiného právního důvodu nebo bez právního důvodu. Provozovatel není povinen vracet jakékoliv nevyžádané plnění jeho poskytovateli.

5.2 Volnost nakládání Provozovatele. Nevyplývá-li z předchozího právního jednání Provozovatele jinak, je Provozovatel oprávněn naložit s jakýmkoliv obdrženým plněním podle svého uvážení, zejména je oprávněn rozhodnout, zda plnění bude využito v souvislosti se Stránkami nebo nikoliv, zda je užije pro vlastní potřebu nebo k jiným účelům včetně podnikatelských nebo nevýdělečných aktivit.

5.3 Výjimka z volného nakládání. Výjimkou z oprávnění Provozovatele podle čl. 5.2 je případ, kdy Provozovatel (nikoliv třetí osoba) výslovně prohlásí v souvislosti s určitým plněním nebo výzvou k tomuto plnění, že bude určeno ke konkrétnímu účelu; ani v takovém případě však není Provozovatel povinen sdělovat jakékoliv třetí osobě informace o nakládání s tímto plněním. Písemnou smlouvou nebo písemným příslibem Provozovatele může být pravidlo v předcházející větě za středníkem změněno.

5.4 Legalizace výnosů z trestné činnosti. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a není povinen zjišťovat původ finančních ani jiných prostředků, které mu byly poskytnuty. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nese výhradně poskytovatel plnění.